Cuộc sống quanh ta PDF. In Email

Cuoc song quanh taCó những điều trong cuộc sống tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng khi được nêu lên sẽ khiến cho không ít người trong chúng ta phải bối rối. Như khi có ai đó hỏi bạn: “Nút áo của nam thường được đơm bên phía vạt trái hay phải?” Khi đó bạn sẽ phải liếc nhìn vào chiếc áo bạn đang mặc…

Cuộc Sống Quanh Ta” là như thế. Chương trình cung cấp cho bạn những kiến thức rất đời thường, giản dị. Những vấn đề được đặt ra mới nghe thì đơn giản nhưng lại không dễ chút nào, bởi có những câu hỏi không buộc bạn phải có kiến thức cao siêu gì, nhưng phải có sự quan sát và ghi nhớ hết sức tỉ mỉ. Với ưu thế là đơn vị đi tiên phong trong việc thực hiện các chương trình Gameshow thuần Việt tại Việt Nam , ekip thực hiện chương trình của UNIAD JSC một lần nữa đã khẳng định được sức sáng tạo của người Việt Nam khi xây dựng một cách hoàn hảo chương trình trò chơi trên sóng phát thanh đầu tiên tại Việt Nam - từ việc biên tập nội dung, lên kế hoạch dàn dựng, kể cả lựa chọn người chơi theo từng chủ đề…

  • Tác giả Kịch bản: Nguyễn Đức Tiến

  • Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Quảng cáo Nhất

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

Tất cả bạn nghe đài có điều kiện tham gia chương trình, không phân biệt giới tính và tuổi tác. Bạn chỉ cần gọi điện đến số 19001511 nhấn phím số 4 sẽ được hướng dẫn cụ thể

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH:

VÒNG 1 : THÔNG TIN VÀ ĐỜI SỐNG:

Vòng này sẽ có 4 câu hỏi với gợi ý đáp án A, B, C. Nội dung các câu sẽ liên quan đến các thông tin về đời sống trong và ngoài nước.
Trong thời gian 10s, những người chơi sẽ phải đưa ra đáp án trả lời cho điện thoại viên. Trả lời đáp án đúng được 100 điểm, sai hoặc không có câu trả lời thì sẽ không có điểm.

Trước khi bước vào vòng thi, mỗi người chơi sẽ chọn cho mình một con số may mắn bất kỳ, từ 1 đến 4, tương ứng với 4 câu hỏi của chương trình. Nếu thí sinh đưa ra đáp án đúng ở câu hỏi tương ứng với số may mắn của mình thì ngoài 100 điểm từ câu trả lời đúng, còn nhận thêm được 100 điểm may mắn của chương trình.

VÒNG 2: SẢN PHẨM VÀ BẠN:


Vòng thi này có 4 câu hỏi với 3 gợi ý đáp án A, B, C. Nội dung câu hỏi sẽ liên quan đến những món ăn, mẹo vặt, hoặc các loại sản phẩm tiêu dùng và các dịch vụ phục vụ đời sống. Hai người chơi sẽ có 7 giây để đưa ra lựa chọn của mình. Đáp án đúng sẽ được100 điểm, sai hoặc không có câu trả lời sẽ không có điểm.


Trước khi bước vào vòng thi, tương tự như vòng 1, hai người chơi sẽ được chọn câu hỏi may mắn của mình là chẵn và lẻ.
Tức là trong 4 câu hỏi đưa ra, mỗi người chơi sẽ có 2 quyền may mắn tương ứng với số câu chẵn hay lẻ đã chọn. Nếu đáp án đúng thì ngoài 100 điểm từ câu trả lời đúng, còn nhận thêm được 100 điểm may mắn của chương trình.

Như vậy, sau khi hết 4 câu hỏi của vòng 2, người chơi có số điểm cao nhất sẽ được tiếp tục bước vào vòng 3. Người chơi có số điểm thấp hơn sẽ nhận được phần quà của chương trình là 300.000đ và chia tay với cuộc chơi.
Trường hợp cả 2 người chơi đều bằng điểm thì sẽ áp dụng câu hỏi phụ, để chọn ra người cao điểm nhất bước vào vòng thi “Chiến thắng”.

(Nếu sau vòng thi thứ hai, cả hai thí sinh cùng bằng điểm, thì sẽ bước qua câu hỏi phụ)
Ở câu hỏi phụ, sẽ không đưa ra gợi ý đáp án ABC, người chơi phải trả lời kết quả với điện thoại viên trong vòng 7 giây. Nếu ai đưa ra đáp án gần đúng so với kết quả, thì sẽ bước vào vòng thi tiếp theo. Trường hợp cả 2 người chơi đều đưa ra đáp án có số chênh lệch bằng nhau thì người nào đưa ra đáp án nhỏ hơn so với đáp án của chương trình sẽ được bước vào vòng thi tiếp theo. Trường hợp người chơi không đưa ra đáp án thì sẽ bị loại.

VÒNG ĐẶC BIỆT : CHIẾN THẮNG

Sau khi đã chọn được 1 người chơi xuất sắc nhất, sẽ bước tiếp vào vòng thi thứ 3, vòng thi đặc biệt.

Vòng thi có 10 câu hỏi với dạng đáp án đúng hoặc sai. Người chơi sẽ lần lượt đưa ra câu trả lời trong vòng 5 giây và chỉ chọn 1 lần đáp án. Mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được 100 điểm, tương ứng với 100.000đ.

Người chơi hoàn thành xuất sắc cả 3 vòng thi, tức trả lời đúng 10 câu hỏi của vòng 3 sẽ nhận được tổng giá trị giải thưởng là 2.000.000đ.

Trong trường hợp không có câu trả lời đúng, thì chỉ nhận được phần thưởng là 500.000đ.image1

VOØNG 1 : THOÂNG TIN VAØ ÑÔØI SOÁNG:

Voøng naøy seõ coù 4 caâu hoûi vôùi gôïi yù ñaùp aùn A, B, C. Noäi dung caùc caâu seõ lieân quan ñeán caùc thoâng tin veà ñôøi soáng trong vaø ngoaøi nöôùc.

Trong thôøi gian 10s, nhöõng ngöôøi chôi seõ phaûi ñöa ra ñaùp aùn traû lôøi cho ñieän thoaïi vieân. Traû lôøi ñaùp aùn ñuùng ñöôïc 100 ñieåm, sai hoaëc khoâng coù caâu traû lôøi thì seõ khoâng coù ñieåm.

Tröôùc khi böôùc vaøo voøng thi, moãi ngöôøi chôi seõ choïn cho mình moät con soá may maén baát kyø, töø 1 ñeán 4, töông öùng vôùi 4 caâu hoûi cuûa chöông trình. Neáu thí sinh ñöa ra ñaùp aùn ñuùng ôû caâu hoûi töông öùng vôùi soá may maén cuûa mình thì ngoaøi 100 ñieåm töø caâu traû lôøi ñuùng, coøn nhaän theâm ñöôïc 100 ñieåm may maén cuûa chöông trình.

VOØNG 2: SAÛN PHAÅM VAØ BAÏN:

Voøng thi naøy coù 4 caâu hoûi vôùi 3 gôïi yù ñaùp aùn A, B, C. Noäi dung caâu hoûi seõ lieân quan ñeán nhöõng moùn aên, meïo vaët, hoaëc caùc loaïi saûn phaåm tieâu duøng vaø caùc dòch vuï phuïc vuï ñôøi soáng. Hai ngöôøi chôi seõ coù 7 giaây ñeå ñöa ra löïa choïn cuûa mình. Ñaùp aùn ñuùng seõ ñöôïc100 ñieåm, sai hoaëc khoâng coù caâu traû lôøi seõ khoâng coù ñieåm.

Tröôùc khi böôùc vaøo voøng thi, töông töï nhö voøng 1, hai ngöôøi chôi seõ ñöôïc choïn caâu hoûi may maén cuûa mình laø chaün vaø leû.

Töùc laø trong 4 caâu hoûi ñöa ra, moãi ngöôøi chôi seõ coù 2 quyeàn may maén töông öùng vôùi soá caâu chaün hay leû ñaõ choïn. Neáu ñaùp aùn ñuùng thì ngoaøi 100 ñieåm töø caâu traû lôøi ñuùng, coøn nhaän theâm ñöôïc 100 ñieåm may maén cuûa chöông trình.

Nhö vaäy, sau khi heát 4 caâu hoûi cuûa voøng 2, ngöôøi chôi coù soá ñieåm cao nhaát seõ ñöôïc tieáp tuïc böôùc vaøo voøng 3. Ngöôøi chôi coù soá ñieåm thaáp hôn seõ nhaän ñöôïc phaàn quaø cuûa chöông trình laø 300.000ñ vaø chia tay vôùi cuoäc chôi.

Tröôøng hôïp caû 2 ngöôøi chôi ñeàu baèng ñieåm thì seõ aùp duïng caâu hoûi phuï, ñeå choïn ra ngöôøi cao ñieåm nhaát böôùc vaøo voøng thi “Chieán thaéng”.

(Neáu sau voøng thi thöù hai, caû hai thí sinh cuøng baèng ñieåm, thì seõ böôùc qua caâu hoûi phuï)

ÔÛ caâu hoûi phuï, seõ khoâng ñöa ra gôïi yù ñaùp aùn ABC, ngöôøi chôi phaûi traû lôøi keát quaû vôùi ñieän thoaïi vieân trong voøng 7 giaây. Neáu ai ñöa ra ñaùp aùn gaàn ñuùng so vôùi keát quaû, thì seõ böôùc vaøo voøng thi tieáp theo. Tröôøng hôïp caû 2 ngöôøi chôi ñeàu ñöa ra ñaùp aùn coù soá cheânh leäch baèng nhau thì ngöôøi naøo ñöa ra ñaùp aùn nhoû hôn so vôùi ñaùp aùn cuûa chöông trình seõ ñöôïc böôùc vaøo voøng thi tieáp theo. Tröôøng hôïp ngöôøi chôi khoâng ñöa ra ñaùp aùn thì seõ bò loaïi.

VOØNG ÑAËC BIEÄT : CHIEÁN THAÉNG

Sau khi ñaõ choïn ñöôïc 1 ngöôøi chôi xuaát saéc nhaát, seõ böôùc tieáp vaøo voøng thi thöù 3, voøng thi ñaëc bieät.

Voøng thi coù 10 caâu hoûi vôùi daïng ñaùp aùn ñuùng hoaëc sai. Ngöôøi chôi seõ laàn löôït ñöa ra caâu traû lôøi trong voøng 5 giaây vaø chæ choïn 1 laàn ñaùp aùn. Moãi caâu traû lôøi ñuùng seõ nhaän ñöôïc 100 ñieåm, töông öùng vôùi 100.000ñ.

Ngöôøi chôi hoaøn thaønh xuaát saéc caû 3 voøng thi, töùc traû lôøi ñuùng 10 caâu hoûi cuûa voøng 3 seõ nhaän ñöôïc toång giaù trò giaûi thöôûng laø 2.000.000ñ.

Trong tröôøng hôïp khoâng coù caâu traû lôøi ñuùng, thì chæ nhaän ñöôïc phaàn thöôûng laø 500.000ñ.

 

C.Trình khác

Hành trình khám phá

Cuộc sống quanh ta

Hanh trinh mui ca mau

Việt Nam quê hương tôi

Hương sắc cửu long

Thành phố HCM điển sáng châu á

Thế giới tuổi teen

Bước chân thần tốc